ศีลศักดิ์สิทธิ์

Sacraments

ศีลสมรส  1. ติดต่อคุณพ่อเจ้าวัด (0811366525) และพบ

                 กับคุณพ่อเบื้องต้น (ยังน้อย 4 เดือนก่อนแต่งงาน)

​                2. อบรมที่บ้านคุณพ่อ 5 ครั้ง (ครั้งละ 1ชม)          

                3. อบรมอีก 2 ครั้งในวันอาทิตย์ที่วัดวัดอัสสัมชัญ

                    หรือที่วัดพระมหาไถ่

ศีลล้างบาปเด็ก  1. ติดต่อคุณพ่อเจ้าวัด (0811366525) และ 

                          พบกับคุณพ่อเบื้องต้น

​                          2. อบรมที่บ้านคุณพ่อ 1 ครั้ง (1ชม)  

ศีลล้างบาปผู้ใหญ่  1. ติดต่อคุณพ่อเจ้าวัด (0811366525) 

                             และพบกับคุณพ่อเบื้องต้น

                              2. ใช้เวลาประมาณ 1ปี/1ปีครึ่ง (เรียนคำสอน

                                  ทุกวันอาทิตย์ 10.30น.-12.00น.)